5 Replies to “Pandemic Influenza Series”

  1. Just a short reflection on the severity of swine influenza

    It is too early to fully understand the current situation, But I would nevertheless draw your attention to the possibility that the very important pollution level and the high altitude of Mexico City (2,250 meters) can be partly responsible for the severity of swine influenza cases reported in Mexico. Remember that to date, all cases reported elsewhere in the world seem rather benign, or at least non-fatal. If this hypothesis is true, the severity of a pandemic outbreak may well be less severe than that suggests by the seriousness of the cases observed in Mexico City. Indeed, polluted cities such as Mexico City or located more than 2,000 meters are not numerous. I obviously do not know the nature of complications that resulted in the death of Mexican patients, but this knowledge could lead to a better understanding of how pollution and altitude should be considered as aggravating factors in the evolution of infection. Obviously, it is possible that the global death toll increase, but if, in the coming days, the severity of cases seen outside Mexico remains similar to what it is today and if it is confirmed that it is really the same viral strain, pollution and altitude could be important explanations of the current differential severity observed.

    Alain Gagné,
    biologist

  2. Ä°nfluenza virüsleri, genetik değişime uğramaları ve pandemiler oluşturmaları nedeniyle tarih boyunca önemlerini korumuşlardır. Orthomyxoviridae ailesinde yer alan bu virüsler, zarflı, sferik/pleomorfik yapılı ve heliksel nükleokapsidli olup, parçalı RNA içerirler. Tek iplikli, negatif polariteli sekiz parçalı RNA, 10 adet yapısal ve bir adet yapısal olmayan protein kodlar. Ä°nfluenza virüsleri, nükleoprotein (NP) ve matriks (M) proteinlerindeki farklılıklara göre üç tipe (tip A, B ve C); influenza tip A virüsleri ise zarf glikoproteinleri olan hemaglutinin (HA) ve nöraminidaz (NA) antijenlerindeki farklılıklara göre alt tiplere (16 HA, 9 NA) ayrılır. Ä°nfluenza tip A virüslerindeki antijenik değişimler, antijenik kayma (drift) (nokta mutasyonları ile) ve antijenik sapma (şift) (genetik karışım ile) sonucu ortaya çıkmaktadır. Antijenik sapma olayı ile ortaya çıkan yeni alt tipler, toplumların çoğu ya da hepsinin duyarlı olması nedeniyle pandemiler oluşturmaktadır. Tüm influenza A virüs alt tiplerinin doğal kaynağı yabani su kuşlarıdır; ancak bazı alt tipler insan, domuz, at, deniz ve diğer memelileri de infekte edebilir. Domuzların epitel hücre yüzey reseptörleri, hem insan hem de kuş orijinli virüslerin hücreyi infekte edebilmesine olanak verdiğinden, bu alt tiplerin yeniden karışıma uğraması açısından domuzlar en uygun konaktır. Nisan 2009 tarihinde ortaya çıkan 21. yüzyılın ilk pandemisi de domuz kaynaklı influenza A (H1N1) virüsleri (swine-origin influenza A virüs; S-OIV) tarafından oluşturulmuştur. Bu virüsler, dört farklı alt tipin gen parçalarını içermekte olup (dörtlü asortan), PB2 ve PA genlerini Kuzey Amerika kuş virüsünden; PB1 genini insan H3N2 virüsünden; HA (H1), NP ve NS genlerini klasik domuz virüsünden; NA (N1) ve M genlerini ise Avrasya kuş-benzeri domuz virüsünden almışlardır. S-OIV suşlarının patojenite ve virülansı, mevsimsel influenza A virüslerine benzemekle birlikte, adaptif gen mutasyonlarının artmasıyla birlikte virülansın değişebileceği de akıldan çıkarılmamalıdır. Pandemik influenza infeksiyonlarının laboratuvar tanısı, “Centers for Disease Control and Prevention (CDC)” tarafından önerildiği üzere, nazofarengeal aspirat/sürüntü, nazal aspirat/sürüntü ile birlikte orofarengeal sürüntü, endotrakeal aspirat veya bronkoalveoler lavaj örneklerinde gerçek zamanlı revers transkriptaz-polimeraz zincir reaksiyonu ile yapılmaktadır. Bu derleme yazıda, influenza virüslerinin genel özellikleri, pandemik influenza A (H1N1) virüslerinin genetik orijini, patogenezi ve laboratuvar tanısı tartışılmaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *